Madde 1. Taraflar

Zugo Bilgi Sistemleri A.Ş'nin(“ZUGO”) 2.El Ticareti Yönetim Yazılımı ve 1001Araba.com sitesinden oluşan platformu ("GURU") ile GURU'ya üye olan ve bu sözleşmeyi onaylayan üye kullanıcı ("Satıcı") arasında akdedilmiştir

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Gurunun, Satıcıya sunulmasına, Satıcının Guru’dan faydalanmasına ve Satıcı’nın Guru’ya erişimine izin, yetki verdiği kişileri (“yetkili”) tarafından Guru’ya yüklenen bilgi, belge, resim ve verilere (“VERİ”) ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Guru, Satıcı tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak, ilgili paket için Zugo tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Satıcı Guruyu kullanıma başlar. Satıcı, Zugo tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Gurudan faydalanamayacağını kabul eder. Satıcı, Guruya üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Guruya erişim sağlanamamasından veya Gurudan faydalanılamamasından Zugo sorumlu değildir. Satıcı, Zugo tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Satıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, yetkili ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Zugo’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Satıcı, Guruya erişimine izin verdiği kişilerin Guru üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur. Zugo, Guruda oluşturulan veya yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle satıcı ve yetkililerce silinmesi halinde Zugo herhangi bir sorumluluğu olmadığını Satıcı kabul eder. Zugo yalnızca Guruya ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Guruda oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı, Guruda oluşturulan belgelerin veya Guruya yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Guruda oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın yetkililerce belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Gurunun kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Satıcıya aittir. Gurunun işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Satıcının Gurudan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Satıcı, Zugo’nun Guru üzerinden sağladığı diğer firma hizmet ve benzeri işlemlerden (Sigortacılık, Garanti uzatma, ihale vb.) komisyon gelirleri elde edebilir. Bu gelirlerin ve gereğinde komisyon iadelerinin tamamı faturalama ile yapılır. Faturalama zamanı ve kuralları yapılan işin sahibi firma tarafından ayrıca bildirilir. Satıcı, Guruya kişisel verileri yüklenecek yetkililer bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Guruya yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Zugo tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda yetkililerden gerekli onayların alınması, Yetkililere gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Zugo’nun maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder. Zugo, satıcının paylaştığı her türlü bilginin, 6698 Sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ hükümlerine uygun olarak güvende tutulacağını bu bilgilerin hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde herhangi bir üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Zugo’nun, Guru kapsamında Satıcı veya yetkilileri tarafından paylaşılan bilgi ve belgeleri kullanarak, söz konusu bilgi ve belgeler içindeki kişisel verileri anonimleştirmek suretiyle, Satıcı’nın ya da yetkililerin kimliğini ifşa etmeden istatistiki değerlendirmeler yapabileceğini kabul eder. Zugo tarafından Gurunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Guruya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Guruya erişilen tarih ve saat, Guruda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Guruya doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler güvenlik nedeniyle toplanabilir. Zugo, Satıcının bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Zugo'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Zugo’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Gurunun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Satıcı’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Zugo, Guruda değişiklikler yapma, Gurunun yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir. Zugo’nun Gurunun işleyişini tamamen durdurması halinde, Satıcı tarafından Guruya yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları Zugo tarafından Satıcı’e teslim edilecektir. Varsa bakiye ödemeleri iade edecektir. Satıcı, Gurudan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Zugo tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Yetkililerin Guruyu kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Satıcının yükümlülüğünde olup Satıcı bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür. Zugo, Gurunun kötüye kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Satıcıya aittir. Zugo Satıcının veya yetkililerinin Guru üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Satıcı, yetkililer ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Satıcının ve/veya Yetkililerinin eylemlerinden kaynaklanan ceza vb. Satıcıya rücu edilecektir. Zugo, Guru kullanım ücretini her yıl başı belirler. Bu Tutar bir önceki tutarın ticari etik ve tahammüllerin üzerinde olmayacağını beyan eder.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları

Guru içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Zugo’ya ait sistemler ve Gurunun tüm mali, manevi ve ticari hakları Zugo’ya aittir. Zugo, Satıcıya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı vermeyi kabul etmekte olup Satıcıya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Zugo’ya karşı, Zugo’nın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Satıcı, Guruyu yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında yetkililerine sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Satıcı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Zugo tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Satıcı, yetkilisi Guru veya Zugo sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Guru, Zugo ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, diğer kullanıcıların Gurudan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme orantısız yük bindirmesi; Gurunun kaynak kodlarına veya Zugo’nun sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Gurunun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Zugo sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Satıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Zugo ve Guru ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Satıcı ayrıca söz konusu yasaklara yetkililerinin de uymasını sağlamakla yükümlü olup yetkililerinin bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

Madde 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması

Zugo, Guruyu olduğu gibi sağlamakta olup Gurunun hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Satıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Satıcı ve yetkilileri, Guruda oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin kullanımından münhasıran sorumludur. Satıcı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Gurunun kullanımına ilişkin olarak yetkililer, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Zugo’yı beri kıldığını kabul eder.

Madde 6. Sözleşmenin Fesh

İşbu Sözleşme Satıcı’in üyeliğini iptal etmesi veya Zugo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Zugo, Satıcı’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere ya da haklı bir neden göstererek Satıcı’in üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde Satıcı tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zugo işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır. Zugo, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde Satıcı bakımından hüküm ifade edecektir. Taraflar, Zugo'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8. Yürürlük

Satıcı’in, Guruyu kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Satıcının işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Satıcının Guruya Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.